Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa

Korzystając ze stron naszego sklepu internetowego profi4pro.pl, jednocześnie wyrażasz i akceptujesz zasady naszej polityki prywatności i bezpieczeństwa.
1. Niniejsza Polityka Prywatności wprowadza zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.profi4pro.pl zwanego dalej: „Sklepem Internetowym” w celu dokonania zakupu.
2.
Administratorem danych i jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego
jest MetalCAD Norbert Moch Żyraków 186, 39-204 Żyraków, NIP: PL 872-232-47-56, REGON: 180831336, wpisany do rejestru CEIDG.
3. Wszystkie dane osobowe zbierane przez MetalCAD za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z:
– z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
– z ustawą dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwane również RODO.
4. Właściciel serwisu zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie udostępniania ich osobom trzecim.
§ 1 Rodzja przetwarzanych danych oraz podstawa prawna
1.
MetalCAD zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, osób fizycznych
dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich
działalnością, oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub
jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
» składania
zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.
Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1
lit. b RODO);
» rejestracji
Konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego Konta
użytkownika i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do
wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
» subskrypcji
Newslettera w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa
świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której
dane dotyczą wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6
ust. 1 lit. a RODO).
3. W przypadku rejestracji Konta użytkownika w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
» kod pocztowy i miejscowość;
» kraj (państwo);
» ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
4.
Podczas rejestracji Konta użytkownika w Sklepie Internetowym Klient
samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego Konta. Klient
może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
» kod pocztowy i miejscowość;
» kraj (państwo);
» ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.
7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
8.
Podczas korzystania ze strony internetowej sklepu mogą być pobierane
dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
9.
Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub
innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.
Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
10.
W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być
przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach
korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię,
nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają
ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do
udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na
obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi
organami państwowymi.
11.
Dane osobowe przekazane MetalCAD podawane są dobrowolnie, w związku z
zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za
pośrednictwem strony internetowej sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że
niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji
uniemożliwia rejestrację i założenie Konta użytkownika, zaś w przypadku
składania zamówienia bez rejestracji Konta użytkownika nie uniemożliwia
złożenie i realizację zamówienia Klienta.
§ 2 Dane osobowe – Komu są udostępniane lub powierzane są oraz jak długo są przechowywane?
1.
W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane
Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i
zarządzania tym kontem.
2.
W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być
przekazywane firmie kurierskiej (Pekaes, FedEx, Raben), w celu
dostarczenia zamówionych towarów.
3.
Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom
lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu
Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem
Internetowym.
4. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail biuro@profi4pro.pl będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
5.
MetalCAD w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane
osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom
organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub
Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§ 3 Mechanizm plików cookies, adres IP
1.
Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane
są one przez MetalCAD na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep
Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie
zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia”
oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać
oferowane przez MetalCAD produkty do indywidualnych preferencji i
rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających sklep internetowy. Dają też
możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych
produktów w Sklepie Internetowym.
2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Sklepem Internetowym.
3.
Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP
kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym
przechowujemy:
– adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
– informacje o przeglądarce użytkownika.
4.
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał
pomocniczy służący do administrowania Sklepem Internetowym. Informacje w
nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania Sklepem Internetowym. Na podstawie plików logów mogą być
generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze
podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech
identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
5.
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek
informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki
Cookies stosowane w Sklepie Internetowym nie przechowują żadnych danych
osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
6. W Sklepie Internetowym wykorzystujemy następujące pliki Cookies:
– cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
– cookies wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników
– cookies powiązane z wyświetlaniem komunikatów związanych z obsługą formularzy
– cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny profi4pro.pl
7.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu
cookies.
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Mozilla FireFox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Safari
Przeglądarka Opera
8.
Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać
cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam
odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił MetalCAD.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez MetalCAD zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych
konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub
funkcjonalności, które zgodnie z prawem MetalCAD może świadczyć jedynie
za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych
osobowych, w tym profilowania, jeżeli MetalCAD przetwarza jego dane w
oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług
MetalCAD, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych
funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze
Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w
formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych
dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na
przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i MetalCAD nie będzie miał
innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe
Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł
sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa
członkowskiego, któremu MetalCAD podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem
sprzeciwu lub wycofaniem zgody, MetalCAD może zachować pewne dane
osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z
prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, któremu podlega MetalCAD. Dotyczy to w
szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres
e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz
roszczeń związanych z korzystaniem z usług MetalCAD, czy też dodatkowo
adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które
to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia
korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których
korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych
żądaniem. MetalCAD nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym
marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas
MetalCAD ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia
prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw
wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas
potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację –
ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami,
które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców
tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o
kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu
przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących
Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w
związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z
uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma
prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty
elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać,
by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio
takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim
przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w
formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do
odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do
innego administratora danych osobowych.
8.
W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z
powyższych praw, MetalCAD spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego
otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania
lub liczbę żądań – MetalCAD nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu
miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta
uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym
przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. Klient może zgłaszać
do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana
jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10. Klient ma prawo żądać od MetalCAD przekazania kopii standardowych
klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki
Prywatności.
11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego
praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy
RODO.
§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – certyfikaty i zmiana hasła
1. MetalCAD zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta użytkownika na stronie www.profi4pro.pl stosuje szyfrowanie (certyfikat SSL).
2.
W przypadku, gdy Klient posiadający Konto użytkownika w sklepie utracił
w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia
wygenerowanie nowego hasła. MetalCAD nie wysyła przypomnienia hasła.
Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób
uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła
należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie
pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta użytkownika
w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na
adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w
ostatniej zmianie profilu konta.
3.
MetalCAD nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji
elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności
hasła dostępowego do Konta użytkownika.
§ 6 Profilowanie- Usługi dopasowane do preferencji i zainteresowań
1.
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do
oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby
fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.
2.
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany
(profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych
skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację
Klientów.
3.
Profilowanie danych osobowych przez MetalCAD polega na przetwarzaniu
danych Klientów w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez
wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w
szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz
zainteresowań.
4.
W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi za
pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, MetalCAD korzysta z własnych
mechanizmów cookies, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na
stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies
znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów
marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.
§ 7 Zmiany w Polityce Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym MetalCAD poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: admin@profi4pro.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2020 r.